Välj en sida

Med Ombord Förälder får du som förälder eller målsman möjlighet att se när ditt barn klivit på eller av skolskjutsen och var. Det går även att anmäla om ditt barn inte ska åka med skolskjutsen på grund av t.ex. sjukdom eller annan orsak. För att användningen ska fungera så bra som möjligt förutsätter det att ditt barn använder det av kommunen utdelade resekortet.

Allmänna villkor för användande av Ombord Förälder

1. Allmänt

AB Oard (”AB Oard”) tillhandahåller tjänsten Ombord Förälder (”Ombord Förälder”). Ombord Förälder är ett verktyg avsedd för kommuner (Trafikhuvudman) och föräldrar med barn som använder Trafikhuvudmannens skolskjuts. Genom applikationen kan Trafikhuvudman förmedla information till föräldrarna och sammanställa nödvändiga uppgifter om barnen (”Tjänsten”). Genom att Trafikhuvudman har ingått avtal med AB Oard om användande av Ombord Förälder har du som förälder möjlighet att ta del av Tjänsten.

Genom att du som användare installerar eller använder Tjänsten ingår du i ett juridiskt bindande avtal med AB Oard gällande användningen av Ombord Förälder. Nedanstående allmänna Villkor (”Villkoren”) gäller vid installation och användande av Tjänsten. Läs noga igenom Villkoren innan du godtar dem och installerar Ombord Förälder.

Genom att du godkänner Villkoren får du en rätt att nyttja den programvara som applikationen består av i enlighet med dessa Villkor. Följer du inte Villkoren kan AB Oard återkalla din rätt till att använda Tjänsten.

2. Licens

2.1 Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig i dessa Villkor, i sin nuvarande eller tillkommande lydelse, behålls av AB Oard och det material som ingår i applikationen kan vara immaterialrättsligt skyddat och eventuellt tillhöra tredje part. Dessa Villkor ger ingen rätt att använda sådant material.

2.2 Din rätt att använda Ombord Förälder förutsätter att Trafikhuvudman slutit avtal med AB Oard. Upphör avtalet mellan Trafikhuvudman och AB Oard att gälla upphör din rätt att använda Ombord Förälder.

3. Tillåten användning

3.1 Licensen som Trafikhuvudman tecknat innebär en rätt att ladda ner, installera och använda Ombord Förälder på en mobiltelefon, pekplatta eller annan avsedd enhet (nedan gemensamt kallade ”Enheter”). Du får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag, Villkoren och/eller av licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod, försöka kopiera, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa härledda produkter helt eller delvis baserade på programvaran i applikationen eller på tjänsterna däri.

3.2 Du får inte använda tjänsten på ett olagligt sätt och du samtycker därför till att följa alla tillämpliga lagar, regler och riktlinjer, t.ex. personuppgiftslagen och upphovsrättslig lagstiftning.

3.3 Du får inte publicera innehåll som är diskriminerande, olagligt, kränkande eller som utgör ett intrång i andras rättigheter. Du får heller inte använda Ombord Förälder på ett sätt som innebär förtal, mobbning, förföljelse eller kränkning av någon annan.

3.4 Föräldrar, vårdnadshavare, eller annan användare knuten till barnet ska övervaka barnets användande av applikationen.

3.5 Om du använder Ombord Förälder på ett sätt som är i strid med dessa Villkor eller på annat sätt missbrukar Ombord Förälder har AB Oard rätt att ensidigt avsluta ditt konto och spärra dig för framtida användning av Ombord Förälder. AB Oard får också välja att istället ta bort, redigera, blockera eller på annat sätt hantera sådant innehåll som AB Oard bedömer bryter mot dessa Villkor.

4. Ansvarsbegränsning m,m

4.1 Du är medveten om och accepterar att Ombord Förälder tillhandahålls i befintligt skick. Så långt inte annat följer av tvingande lag ansvarar AB Oard inte för personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador som inte beror på AB Oard eller sådana omständighet över vilken AB Oard råder.

4.2 Du åtar dig att skydda och hålla AB Oard skadeslöst gentemot eventuella krav (inklusive men inte begränsat till skäliga advokatkostnader) från tredje part som uppstår på grund av eller i samband med att du brutit mot Villkoren eller mot någon lag, föreskrift eller tredje parts rättighet.

5. Behandling av personuppgifter

5.1 Trafikhuvudman är ansvarig för dina och ditt barns personuppgifter när dessa samlas in av Trafikhuvudman eller när du som förälder lämnar uppgifterna via Ombord Förälder till Trafikhuvudman. Som personuppgiftsansvarig ansvarar Trafikhuvudman för att din och ditt barns personliga integritet skyddas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”Dataskyddsförordningen”) samt andra vid var tid tillämpliga gällande lagar och förordningar. Av detta följer att Trafikhuvudman i sin egenskap som personuppgiftsansvarig är skyldig att förklara för dig som förälder att information om dig och ditt barn samlas in, vilka personuppgifter som lagras, syftet med lagring och vad uppgifterna används till.

5.2 AB Oard är personuppgiftsbiträde åt Trafikhuvudman. Som personuppgiftsbiträde får AB Oard endast behandla de personuppgifter som omfattas av personuppgiftsbiträdesavtalet som ingåtts mellan AB Oard och Trafikhuvudman samt i enlighet med de instruktioner avseende hantering av personuppgifter som Trafikhuvudman ger till AB Oard. De personuppgifter som behandlas eller lagras i samband med registrering av användning av Ombord Förälder är [namn, adress, personnummer samt andra personuppgifter som lämnas i Ombord Förälder avseende elever av deras föräldrar, andra närstående personer och personal på Trafikhuvudman].

5.3 Syftet med insamlingen och behandlingen av personuppgifter i Ombord Förälder är att du som förälder ska ta del av och använda Tjänsten på avsett sätt. AB Oard får endast behandla dina och ditt barns personuppgifter för det ändamålet och under den tid som är nödvändig för att du ska kunna använda Tjänsten.

5.4 AB Oard ska på begäran från Trafikhuvudman eller från dig som förälder tillhandahålla dokumentation över vilka personuppgifter som behandlas. Du som förälder har rätt att begära radering av information eller rättelse av felaktiga uppgifter direkt från AB Oard. Om du som förälder önskar att få information om de personuppgifter som behandlas av AB Oard för Trafikhuvudmans räkning eller begära rättelse av uppgift ska sådan begäran framställas skriftligen till Trafikhuvudman eller direkt till AB Oard och ska innehålla uppgifter om ditt namn, personnummer, adress samt vara undertecknad av dig. Vid en begäran direkt till AB Oard, skickas denna till AB Oard på adress Occas AB, Dalsgatan 13, 602 32 Norrköping eller via e-post till info@ombord.online.

5.5 AB Oard har gett Trafikhuvudman tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatioriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen av personuppgifter uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen eller i annat tillämpligt regelverk samt för att säkerställa att dina och ditt barns rättigheter skyddas.

5.6 AB Oard lagrar data åt dig som användare på ett sätt som säkerställer att såväl gällande regler om hur personuppgifter får behandlas följs som att data lagras på ett betryggande sätt. AB Oard använder Digital Ocean som IT-drift av Ombord Förälder. Digital Ocean uppfyller EU:s krav på behandling av personuppgifter. Om Digital Ocean slutar uppfylla EU:s krav på behandling av personuppgifter har AB Oard rätt att anlita annan underleverantör för att tillse att personuppgifter hanteras med en adekvat skyddsnivå och i enlighet med lag.

5.7 AB Oard förbinder sig att tillse att varje fysisk person som utför arbete för AB Oard och som får tillgång till personuppgifter endast behandla dessa på instruktion från Trafikhuvudman, om inte annat följer av lag. AB Oard äger inte rätt att använda personuppgifter i Ombord Förälder för egna syften. AB Oard ska följa av Trafikhuvudman meddelade föreskrifter kring hanteringen av personuppgifter i Ombord Förälder under förutsättning att dessa inte strider mot lag. Skulle AB Oard anse att en instruktion att en instruktion från Trafikhuvudman strider mot lag ska AB Oard genast underrätta Trafikhuvudman därom och avvakta vidare instruktioner från Trafikhuvudman. AB Oard  ska på begäran bistå Trafikhuvudman för att denne ska fullgöra sina skyldigheter enligt lag, exempelvis de som följer av kapitel 3, samt artikel 32,36 i dataskyddsförordningen.

5.8 AB Oard åtar sig att med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna, behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål, samt riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter, vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, inbegripet, när det är lämpligt;

  • Förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingssystemen och- tjänsterna.
  • Förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter genom att backa Ombord Förälder en version bakåt i tiden vid en fysisk eller teknisk incident som beror på en händelse inom AB Oards kontroll,
  • Ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet.

5.9 När AB Oard upphör med behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter för Trafikhuvudmans räkning ska AB Oard förstöra och radera alla personuppgifter som har anknytning till det avtal som ingåtts mellan AB Oard och Trafikhuvudman.

5.10 Efter att AB Oards avtal med Trafikhuvudman sägs upp av endera av parterna eller av annan anledning upphör att gälla upphör också AB Oards rätt att behandla eller på annat sätt använda personuppgifter tillhöriga Trafikhuvudman. AB Oard kommer då, senast 30 dagar efter avtalets upphörande, radera samtliga Personuppgifter som behandlats för Trafikhuvudman. AB Oard äger på så sätt inte rätt att spara några personuppgifter om dig eller ditt barn (såvida inte lagring av Personuppgifter krävs enligt nationell lagstiftning eller unionsrätten eller Leverantören har laglig grund att behandla relevanta Personuppgifter).

6. Uppgifter

Genom att ta del av dessa Villkor är du medveten om att AB Oard kan komma att använda Tjänsten för utskick av information eller t.ex Enkäter.

7. Övrigt

7.1 AB Oard förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt begränsa eller stänga ner Ombord Förälder eller din åtkomst till Ombord Förälder.

7.2 Dessa Villkor kan ensidigt komma att ändras av AB Oard genom att du får ett tydligt meddelande därom via Ombord Förälder. För det fall du godkänner de nya Villkoren alternativt fortsätter att använda Ombord Förälder efter det att du tagit del av sådana ändrade Villkor anses du ha godkänt detta. I annat fall ska du avinstallera Ombord Förälder från samtliga Enheter.

7.3 Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av Ombord Förälder som AB Oard tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till Ombord Förälder, så länge och i den omfattningen inte detta omfattas av ett separat avtal.

7.4 Eventuell tvist mellan parterna ska avgöras vid svensk allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk lag.

8. Kontaktuppgifter

AB Oard, 559168-9921
Occas AB
Dalsgatan 13
602 32 Norrköping
Sverige
info@ombord.online